Disclaimer

Beheer van de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Northfreeze Group.

Gebruik van de website en beperking van de aansprakelijkheid

Met deze website wil Northfreeze Group bezoekers enkel algemene informatie verschaffen.

Ongeoorloofd gebruik

De bezoeker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en/of contractuele bepalingen. Hij/zij mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van Northfreeze Group zou kunnen schaden.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en haar inhoud

De intellectuele eigendomsrechten van Northfreeze Group beschermen de beschikbare informatie op deze website, haar architectuur en haar samenstelling. Het gaat daarbij met name (maar niet uitsluitend) om foto's, teksten, gegevens, logo's, slogans, handelsnamen, etc.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Northfreeze Group of van de eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio- omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en haar inhoud, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze website mogen evenwel persoonlijk worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, mits de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Die publicatie mag dan in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Regeling van geschillen

Op de bovenstaande algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, dat valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.